Avís legal

     

 

Avís legal

Titularitat de la web i les dades de contacte

https://www.piscinesvila-seca.cat/ és un domini d'internet que té com a propietari EKIP PISCINES VILA-SECA UTE LEY 1/1982 (en endavant, Ekip Vila-seca) amb CIF/NIF U66986811 i domiciliada a  DOLORS MAS FERRER IBOSCH 10 PLANTA BAJA 08028 BARCELONA (BARCELONA). Registro Mercantil de Barcelona, tomo 26.352, folio 118, hoja B-102.87.

La finalitat de la web és Exponer los servicios y las instalaciones de la psicina de Vila-seca, con un registro de usuarios..

Pot contactar amb el propietari d'aquesta web a:

  • Telefònicament, al número 97 739 56 09
  • Per correu electrònic, dirigint-se a info@piscinesvila-seca.cat
  • Per correu ordinari, dirigint-se a Ekip Vila-seca, DOLORS MAS FERRER IBOSCH 10 PLANTA BAJA 08028 BARCELONA (BARCELONA)

Per qualsevol aclariment no dubti contactar amb Ekip Vila-seca.

Condicions d'ús de la web

Les presents condicions d'ús regulen l'accés a aquesta web per part dels clients de  Ekip Vila-seca i altres usuaris d'Internet. Per navegar a aquesta web, l'usuari manifesta la seva acceptació sense excepcions de les presents condicions d'ús.

Ekip Vila-seca es reserva el dret unilateral de modificar les presents condicions d'accés a la web, així com els continguts inclosos.

Accés i registre d’usuaris

L’accés a la majoria de continguts de la Pàgina Web no requereix registre previ, sense perjudici de que puguin existir apartats o serveis particulars que requereixin la obtenció d’un usuari i contrasenya, vinculat a la relació contractual amb EKIP PISCINAS VILA-SECA UTE LEY 1/1982. En aquest últim cas, l’accés serà proporcionat per EKIP informat prèviament a l’usuari.

L’accés a l’apartat de l’usuari permet la rectificació de les dades personals de l’interessat i la realització dels pagaments corresponents als serveis prèviament contractats. Sota cap concepte el prestador es responsabilitzarà de la veracitat de les dades en relació a les rectificacions que els usuaris puguin portar a cap o de les dades proporcionades en el seu dia, de manera que cada usuari serà l’únic responsable de que la informació continguda resulti adequada, exacta i precisa.

Requisits para a registrar-se com a usuari

Es requisit imprescindible per a poder obtenir la conta d’usuari respectiva, ser major de divuit (18) anys i tenir o haver tingut una relació contractual amb EKIP PISCINES VILA-SECA UTE LEY 1/1982 on s’hagi proporcionat la informació necessària. L’usuari registrat assumeix que la seva conta d’usuari es personal i intransferible.

Tot usuari registrat disposarà d’una contrasenya d’accés proporcionada per Ekip Vila-seca, que serà en tot cas, personal, intransferible i tindrà una vigència temporal limitada. Aquesta contrasenya haurà de ser modificada per part de l’usuari en el primer accés a l’apartat d’usuari i haurà de complir uns requisits mínims de longitud i seguretat. L’usuari podrà modificar o recuperar aquesta contrasenya en qualsevol moment, seguint el procediment establert en la Pàgina Web.

En virtut de l’anterior, és obligació de l’usuari notificar de forma immediata a EKIP PISCINES VILA-SECA UTE LEY 1/1982 qualsevol fet que permeti el ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, tals com el robatori, pèrdua, o l’accés no autoritzat als mateixos, ambla finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin aquets fets, EKIP quedarà eximit de qualsevol responsabilitat que pugui derivar-se del ús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats.

Limitació i exclusió de responsabilitat

El contingut d'aquesta web és de caràcter general i té una finalitat i efectes exclusivament informatius.  Ekip Vila-seca no accepta responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada per ella o publicada al seu nom sense la seva autorització, així com responsabilitat derivada de la mala utilització per tercers dels continguts.

L'usuari eximeix Ekip Vila-seca de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de les interrupcions de disponibilitat de la pàgina web, ja sigui per mal funcionament del servidor web o de les aplicacions, de les infraestructures de comunicacions o del software i hardware utilitzats per a la navegació.

En cas d'incloure enllaços a d'altres pàgines web, Ekip Vila-seca declina qualsevol responsabilitat relacionada amb els accessos als mateixos.

Propietat intel·lectual i industrial

La totalitat d'aquesta web està protegida per les lleis de propietat Intel·lectual i Industrial. Tret que s'indiqui el contrari, els drets de propietat intel·lectual respecte dels continguts corresponen en exclusiva a  Ekip Vila-seca. L'usuari reconeix que l'ús dels continguts es limitarà estrictament a finalitats particulars del propi usuari i que la reproducció, distribució, comunicació o transformació no expressament autoritzada dels continguts mencionats constituiria una infracció dels drets de propietat intel·lectual.

Així mateix, l'usuari s'abstindrà d'aplicar els continguts i principalment la informació de qualsevol tipus obtinguda mitjançant aquesta web per remetre publicitat o comunicacions amb finalitats de venda directa o de caràcter comercial; missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat. També s'abstindrà de divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

https://www.piscinesvila-seca.cat/ és un domini de Ekip Vila-seca. No pot ser utilitzat, tret autorització prèvia i expressa, en connexió amb altres productes o serveis que no siguin propietat de  Ekip Vila-seca de cap manera que pugui causar confusió entre els nostres clients o descrèdit de Ekip Vila-seca.

Política per a enllaçar a aquesta web

Si qualsevol usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d'enllaç amb destinació a aquesta web haurà de sol·licitar autorització prèvia a la realització de l'enllaç i per escrit.

A més, només es permet enllaçar a la pàgina d'inici de la web. L'enllaç ha de ser en la seva totalitat i complet, és a dir, ha de portar a l'usuari a la pròpia adreça de Ekip Vila-seca abarcant completament l'extensió de la pantalla de la pàgina que conté l'enllaç. En cap cas, excepte autorització expressa i per escrit de Ekip Vila-seca, la pàgina que en realitzi l'enllaç en cap moment podrà reproduir la web Ekip Vila-seca, ni incloure-la com a part del seu web ni dins d'un dels seus marcs sobre qualsevol de les pàgines o continguts de la present web.

No s'inclourà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre les pàgines d'aquesta web o els serveis que en ella s'ofereixen.

L'enllaç no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d'establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius pertanyents a Ekip Vila-seca

En cap circumstància Ekip Vila-seca no serà responsable dels continguts o serveis posats a la disposició del públic a la pàgina web des de la qual es realitzi l'enllaç ni de les informacions o manifestacions incloses en les mateixes.

Protecció de dades personals

La utilització d'aquesta web i dels seus formularis requereix l'acceptació del tractament de les dades de l'usuari, essent responsable del tractament EKIP PISCINES VILA-SECA UTE LEY 1/1982, per a finalitats que inclouen la provisió de la web, la recopilació de dades d'accés i l'enviament d'informació comercial per via electrònica, en determinats casos.

Llegeixi detingudament la política de privacitat per a informació addicional i detallada, incloent com utilitzem les dades dels usuaris i com exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, i altres drets de protecció de dades.

Cookies

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per a diverses finalitats incloent analítiques i publicitàries adaptades als interessos de l'usuari. Visualitzar aquesta web amb les cookies activades al navegador implica l'acceptació del seu tractament conforme a la nostra política de cookies.

Llegeixi detingudament la nostra política de cookies per conèixer les tipologies de cookies emprades, i com bloquejar-les o esborrar-les al seu navegador.

Prevalença de la versió espanyola

En cas que es tradueixi aquest avís legal a d'altres idiomes, quan existeixi alguna discrepància, la versió espanyola prevaldrà.

Legislació i Jurisdicció aplicable

El present Avís Legal així com les relacions entre Ekip Vila-seca i els usuaris es regiran per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i Tribunals de  BARCELONA, excepte en el cas de consumidors i usuaris on s'aplicarà el fur imperatiu dels jutjats que corresponguin al seu domicili.

© 2018 Ekip Vila-seca